ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น
                              
20404-2007 เบเกอรี่เบื้องต้น 1-4-3

 
จุดประสงค์รายวิชา 
1.มีความเข้าใจหลักการและวิธีการทำคุ้กกี้ เค้ก พาย ขนมปังและโดนัท การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเบเกอรี่ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ 
2.สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงาน 
3.มีความสามารถในการทำคุ้กี้ เค้ก พาย ขนมปังและโดนัทอย่างง่าย จัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 
4.มีกิจนิสัยในการทำงาน ปฎิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เข้าใจหลักการและวิธีการทำคุ้กกี้ เค้ก พาย ขนมปังและโดนัท การเลือกวัตถุดิบ การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้
2. เลือกใช้วัตุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
3. คุ้กกี้ เค้ก พาย ขนมปังและโดนัท จัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำศัพท์ การเลือกวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำเบเกอรี่ การทำคุ้กกี้ เค้ก พาย ขนมปังและโดนัทอย่างง่าย